ברוכים הבאים

יח סיון תשפ"ד
דף היומי בבלי: בבא מציעא קיז
דף היומי ירושלמי: פסחים לז